Murodo

Kurobeko

Syomyo Falls

Bijodaira

Kurobe Dam

Kurobedaira

Daikanbo

Murodo

Murodo

Murodo