ประกาศ

ขอ้ยกเวน้การรบัผดิชอบสา หรบังานอเีวนต์ ~雪の大谷イベントにおける事故について

 เกยี่วกบัอบุตัเิหตุทเี่กดิขนึ้ในอเีวนตก์า แพงหมิะ ยคูโินะโอทานิ

■ โปรดทราบว่าทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการล้มคว่ า ฯลฯ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างงานอีเวนต์ อีกทั้ง สถานที่จัดงานอีเวนต์ยังเป็นพื้นที่ภูเขา ท่านจึงไม่สามารถรับบริการด้านการแพทย์ที่รวดเร็วทันใจได้ดังเช่นในเมือง

■ เมอื่อยู่ภายในสถานที่จัดงานอีเวนต์ ขอให้ปฏิบัติตามค าแนะน า/การน าทางของเจ้าหน้าที่ด้วย

イベントにおける免責事項

■主催者はイベント中にやむを得ず発生した事故、転倒などによる怪我に対し責任等は負いかねますので、ご了承下さい。

また、イベント会場は山岳地ですので、都市生活におけるような迅速な医療サービスは受けられません。

■イベント会場内では、係員の指示・誘導に従って下さい。