ข้อมูลที่พักแรม

นี่คือแผนที่โฮมแพทภาษาอังกฤษ ของสถานที่พักบริเวณเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ

โรงแรมและที่พักใน เมือง โทยาม่า

โรงแรมและน้ำพุร้อน ในแหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ