ประกาศ

2021 เทศกาลกำแพงหิมะ ,15 เมษายน – 22 มิถุนายน ~2021 雪の大谷メモリアルウォーク~

ช่วงเวลาเปิดเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

15 เมษายน (เริ่มเปิดดำเนินการ) – 30 พฤศจิกายน 2021

2021 เทศกาลกำแพงหิมะ
■ช่วงเวลาที่มีการจัดงานอีเวนต์ 15 เมษายน – 22 มิถุนายน 2021 (เข้าสถานที่ฟรี)
・ แจก “ใบรับรองการผ่านกำแพงหิมะยุคิโนะโอทานิ” เป็นที่ระลึก (ที่ทางเข้าสถานที่จัดงานอีเวนต์)

■เวลาที่มีการจัดงานอีเวนต์ 9:30 – 15:10
・อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเริ่มและเวลาเลิกงาน และย่อโปรแกรมให้สั้นลงตามสภาพอากาศ

 

 

 

อแนะนำให้มาเดือนมิถุนายน!มีกำแพงหิมะที่สูงมากกว่า10เมตร!เส้นทางเดินยูคิโนะโอทานิ เปิดถึง วันที่22 มิถุนายนนี้

 

●ช่วงเวลาที่มีการจัดอีเวนต์นั้น แม้อุณหภูมิที่สูงที่สุด แต่ก็ยังต่ำกว่า 10 องศาจึงจำเป็นต้องมีถุงใส่เครื่องกันหนาว
กรณีสภาพอากาศไม่ดี อาจมีหิมะตกด้วย
●แว่นกันแดดและครีมกันแดดเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพกมาเนื่องจากหิมะที่สะท้อนแดด มีแสงจ้ามาก
●โดยรอบมูโรโด มีหิมะปกคลุมทั่วทั้งบริเวณ กรณีการเดินเล่นบนทางที่ซึ่งยังเต็มไปด้วยหิมะนั้น จำเป็นต้องใช้รองเท้าเดินป่าหรือรองเท้าบู๊ทที่มีประสิทธิภาพกันน้ำได้
●รายการที่ให้ความสะดวกสบายถ้าได้พกมาด้วย‥‥ถุงมือ , “ไคโระ”แผ่นแปะให้ความร้อน , ผ้าพันคอ , หมวกแบบปิดหูกันหนาว

เกยี่วกบัอบุตัเิหตุทเี่กดิขนึ้ในอเีวนตก์า แพงหมิะ ยคูโินะโอทานิ

■ โปรดทราบว่าทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการล้มคว่ า ฯลฯ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างงานอีเวนต์ อีกทั้ง สถานที่จัดงานอีเวนต์ยังเป็นพื้นที่ภูเขา ท่านจึงไม่สามารถรับบริการด้านการแพทย์ที่รวดเร็วทันใจได้ดังเช่นในเมือง

■ เมอื่อยู่ภายในสถานที่จัดงานอีเวนต์ ขอให้ปฏิบัติตามค าแนะน า/การน าทางของเจ้าหน้าที่ด้วย

 

立山黒部アルペンルート2021
全線開通期間 4月15日~11月30日

2021 雪の大谷メモリアルウォーク
■開催期間 2021年4月15日~6月22日(入場無料)

■会場:室堂駅より徒歩100m
■開催時間 9:30~15:00

6月がおすすめ!雪の壁はまだ10m以上あります!。雪の大谷ウォークは6月22日まで。

●イベント開催期間中は、気温が、最高でも10度以下で真冬の装いが必要です。天気が崩れると雪が降る場合があります。
●雪の照り返しが強いのでサングラスや日焼け止めも必需品です。
●室堂平周辺は、一面雪に覆われています。散策される場合、散策道はまだ雪に埋もれているため、雪上散策になるので、防水の効いたトレッキングシューズや長靴が必要です。
●あると便利なグッズ‥‥手袋、カイロ、マフラー、耳あて付き帽子

イベントにおける免責事項

■主催者はイベント中にやむを得ず発生した事故、転倒などによる怪我に対し責任等は負いかねますので、ご了承下さい。また、イベント会場は山岳地ですので、都市生活におけるような迅速な医療サービスは受けられません。

■イベント会場内では、係員の指示・誘導に従って下さい。