แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

เส้นทางต้นแบบ

2. เข้า-ออก โตเกียวโตเกียวและทาเตยามะคุโรเบะ 5 วัน

routemap

โปรดตรวจสอบเวลารถไฟก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

วันที่ 1

สนามบินนาริตะหรือสนามบินฮาเนดะ

โตเกียว

วันที่ 2

โตเกียว (สัมภาระสำหรับ 1 คืน)

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 1.5ชั่วโมง

นากาโน่

รถบัสทางด่วน 1.5ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (พักในภูเขา)

วันที่ 3

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

โทยาม่า(เที่ยวชมเมือง)

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 2ชั่วโมง

โตเกียว(เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 4

โตเกียว(เที่ยวชมเมือง 1 วัน)

วันที่ 5

โตเกียว

สนามบินนาริตะหรือสนามบินฮาเนดะ