แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

เส้นทางต้นแบบ

3. เข้า-ออก นาโกย่านาโกย่า・ทากายาม่า・ทาเตยามะคุโรเบะ 5 วัน

routemap

* โปรดตรวจสอบเวลารถไฟก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

วันที่ 1

สนามบินนานาชาติชูบุ

นาโกย่า (เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 2

นาโกย่า

JR รถไฟด่วนพิเศษฮิดะ 2.5ชั่วโมง

ทากายาม่า(ค่อย ๆ เที่ยวชมเมืองเก่า)

JR รถไฟด่วนพิเศษฮิดะ 1.5ชั่วโมง

โทยาม่า

วันที่ 3

โทยาม่า (ส่งสัมภาระ)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ 6-7ชั่วโมง
(ทาเตยามะ-โองิซาวะ)

รถบัส 30นาที

ชินาโน่ โอมัตจิ (รับสัมภาระ)

รถไฟ JR ประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

มัตสึโมโต้

วันที่ 4

มัตสึโมโต้
(ค่อย ๆ เที่ยวชมเมือง ในช่วงเช้า)

JR ด่วนพิเศษชินาโน่ 2ชั่วโมง

นาโกย่า

วันที่ 5

นาโกย่า

สนามบินนานาชาติชูบุ