ไดกันโบ

สถานี ทาเตยามะ

ทาเตยามะ

มูโรโด

มูโรโด

มูโรโด

มูโรโด

ที่ราบบิโจไดระ

น้ำตกโชเมียว

เขื่อนคุโรเบะ