ที่ราบบิโจไดระ

เขื่อนคุโรเบะ

เขื่อนคุโรเบะ

ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ทุ่งมิดางะฮาระ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

มูโรโด

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ