ที่ราบเท็นงุไดระ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เขื่อนคุโรเบะ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ทุ่งมิดางะฮาระ

มูโรโด

ที่ราบเท็นงุไดระ