ที่ราบบิโจไดระ

น้ำตกโชเมียว

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ที่ราบบิโจไดระ

เขื่อนคุโรเบะ

เขื่อนคุโรเบะ

ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ทุ่งมิดางะฮาระ

ที่ราบคุโรเบะไดระ