มูโรโด

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ทุ่งมิดางะฮาระ

เขื่อนคุโรเบะ

ทุ่งมิดางะฮาระ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

ไดกันโบ

ทุ่งมิดางะฮาระ

เขื่อนคุโรเบะ