เขื่อนคุโรเบะ

ทุ่งมิดางะฮาระ

มูโรโด

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ทาเตยามะ

ทุ่งมิดางะฮาระ

ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เขื่อนคุโรเบะ

มูโรโด