มูโรโด

สถานี ทาเตยามะ

มูโรโด

ไดกันโบ

สถานี ทาเตยามะ

ไดกันโบ

มูโรโด

ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เขื่อนคุโรเบะ