มูโรโด

มูโรโด

ไดกันโบ

มูโรโด

สถานี ทาเตยามะ

มูโรโด

ไดกันโบ

สถานี ทาเตยามะ

ไดกันโบ

มูโรโด