มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

ไดกันโบ

ทาเตยามะ

ที่ราบเท็นงุไดระ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

มูโรโด

มูโรโด

ทาเตยามะ