ที่ราบบิโจไดระ

น้ำตกโชเมียว

เขื่อนคุโรเบะ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

ไดกันโบ

ทาเตยามะ

ที่ราบเท็นงุไดระ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ