มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

น้ำตกโชเมียว

ทุ่งมิดางะฮาระ

ทุ่งมิดางะฮาระ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ไดกันโบ

เขื่อนคุโรเบะ

ทุ่งมิดางะฮาระ

มูโรโด