มูโรโด

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เขื่อนคุโรเบะ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

น้ำตกโชเมียว

ทุ่งมิดางะฮาระ

ทุ่งมิดางะฮาระ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ไดกันโบ