ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เขื่อนคุโรเบะ

ทุ่งมิดางะฮาระ

ที่ราบบิโจไดระ

ที่ราบบิโจไดระ

น้ำตกโชเมียว

ที่ราบบิโจไดระ

น้ำตกโชเมียว

เขื่อนคุโรเบะ