ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

มูโรโด

มูโรโด

ที่ราบคุโรเบะไดระ

มูโรโด

มูโรโด