ทุ่งมิดางะฮาระ

ไดกันโบ

มูโรโด

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ไดกันโบ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เขื่อนคุโรเบะ