ทุ่งมิดางะฮาระ

มูโรโด

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ไดกันโบ

ไดกันโบ

มูโรโด

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ไดกันโบ

มูโรโด

มูโรโด