แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

เส้นทางต้นแบบ

→ เข้า-ออก โทยาม่า ทาเตยามะคุโรเบะ ・ทากายาม่า・มัตสึโมโต้ 5 วัน

* โปรดตรวจสอบเวลารถไฟก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

วันที่ 1

เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ

สนามบินโทยาม่

โทยาม่า (เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 2

โทยาม่า (ส่งสัมภาระ)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ 6-7ชั่วโมง (ทาเตยามะ-โองิซาวะ)

รถบัส 30นาที

ชินาโน่ โอมัตจิ (รับสัมภาระ)

รถไฟ JR ประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

มัตสึโมโต้(เที่ยวชมเมือง)

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

วันที่ 3

มัตสึโมโต้
(ค่อย ๆ เที่ยวชมเมืองในช่วงเช้า)

รถบัสทางด่วน 2.5ชั่วโมง

ทากายาม่า(เที่ยวชมเมือง)

มัตสึโมโต้

วันที่ 4

ทากายาม่า(ฝากสัมภาระที่โรงแรม)

รถบัส 40นาที

โกะกายาม่า・ชิรากาว่าโกะ (มรดกโลก)

รถบัส 40นาที

ทากายาม่า

JR รถไฟด่วนพิเศษฮิดะ 1.5ชั่วโมง

โทยาม่า

โกะกายาม่า
ทากายาม่า

วันที่ 5

โทยาม่า

สนามบินโทยาม่

เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ