แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

คอร์สแบบพักที่โทยาม่า・คานาซาว่า

→ เข้า-ออก โทยาม่า ทาเตยามะคุโรเบะ・โทยาม่า 5 วัน

* โปรดตรวจสอบเวลารถไฟก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

วันที่ 1

เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ

สนามบินโทยาม่

รถบัส 20นาที

โทยาม่า (เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 2・3・4

เที่ยวแบบไปกลับ 1 วันจากโทยาม่า (ไปเที่ยวแบบสบาย ๆ ไม่ต้องพกสัมภาระ!)
(1)เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (ไปกลับ 8ชั่วโมง)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

โทยาม่า

เส้นทางแอลป์
(มูโรโด หิมะในฤดูร้อน / เดือนสิงหาคม)

(2)รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1.5ชั่วโมง

น้ำพุร้อนอุนะซึกิ / รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ (ไปกลับ)

รถไฟประจำท้องถิ่น

โทยาม่า

รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ

(3)โกะกายาม่า (มรดกโลก)・ทาคาโอกะ

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 20นาที

ทาคาโอกะ

รถบัส 1ชั่วโมง

โกะกายาม่า (มรดกโลก)

รถบัส 1ชั่วโมง

ทาคาโอกะ (เที่ยวชมเมือง)

รถไฟประจำท้องถิ่น 20นาที

โทยาม่า

โกะกายาม่า

(4)คานาซาว่า

โทยาม่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

คานาซาว่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

โทยาม่า

คานาซาว่า

วันที่ 5

โทยาม่า

รถบัส 20นาที

สนามบินโทยาม่

เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ