ข้อมูลที่พักแรม

นี่คือแผนที่โฮมแพทภาษาอังกฤษ ของสถานที่พักบริเวณเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ

โรงแรมและที่พักใน เมือง โทยาม่า

ดูแผนที่ขนาดใหญ่เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ ข้อมูลที่พักแรม – ในเมือง โทยาม่า

โรงแรมและที่พัก ใกล้สถานีทาเตยามะ,ภายในเส้นทางแอลป์

โรงแรมและน้ำพุร้อน ในแหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ ข้อมูลที่พักแรม – ในแหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ

น้ำพุร้อนอุนาซุกิ ในช่องเขาคุโรเบะ