ตารางเวลาอื่นๆ

รถบัสโชเมียว(ปลายดือนเมษายน - 10 พฤศจิกายน) (กำหนดการ)

เที่ยวเดียว ผู้ใหญ่ 500 เยน (เด็ก 250 เยน )

สถานีทาเตยามะ ถึงน้ำตกโชเมียว ออกจากน้ำตกโชเมียว ถึงหน้าสถานีทาเตยามะ
7:30 7:45 8:10 8:25
8:40 8:55 9:10 9:25
10:00 10:15 10:20 10:35
10:50 11:05 11:10 11:25
12:45 13:00 13:05 13:20
13:45 14:00 14:05 14:20
14:25 14:40 14:45 15:00
15:30 15:45 15:55 16:10
16:20 16:35 16:40 16:55
※17:20 17:35
※ ช่วงเวลาให้บริการ… 27 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม(ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการเท่านั้น)
13 สิงหาคม - 15 สิงหาคม

ช่วงเวลาที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ(ละลายหิมะ, หิมะ, ฯลฯ )

กาลุเบะ” เรือท่องเที่ยวทะเลสาบคุโรเบะ 1 มิถุนายน - 10 พฤศจิกายน

ค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 1,080 เยน (เด็ก 540 เยน ) ออกจากท่าเทียบเรือ (ใช้เวลาโดยสาร: 30 นาที)

ช่วงเวลาให้บริการตามปกติ การให้บริการช่วงฤดูหนาว
1 มิถุนายน - 4 พฤศจิกายน 5 พฤสจิกายน - 10 พฤศจิกายน
■8:20 12:20 12:20
9:00 13:00 13:00
9:40 13:40 9:40 13:40
10:20 14:20 10:20 14:20
11:00 15:00 11:00 15:00
11:40 △15:40 11:40
■ ช่วงเวลาให้บริการ… 10 สิงหาคม- 14 สิงหาคม
14・ 21・22 กันยายน
5・12・13 ตุลาคม
△ ช่วงเวลาให้บริการ… 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม(ทุกวัน)
กันยายน,ตุลาคม(ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการเท่านั้น)
ศูนย์ให้บริการรับจองทั่วไป คุโรยอน
โทร 0261-22-0804