ตารางเวลา (4/15〜11/4)

ชินาโน่ โอมัตจิโองิซาวะ

รถบัสโดยสารประจำทาง
นากาโนะออก ชินาโน่ โอมัตจิถึงออก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ ถึงออก ที่ราบสูงฮินะตะยามะถึงออก โองิซาวะถึง
         
         
         
         
         
         
5:35 5:48 5:51 6:15
         
         
6:15 6:28 6:31 6:55
         
         
7:10 7:23 7:26 7:50
         
         
8:00 8:13 8:16 8:40
8:30 8:43 8:46 9:10
特□ 7:50     9:25
         
         
  9:00 9:13 9:16 9:40
8:15 9:25 9:35 降く 9:38 10:00
9:00 10:10 10:20 降く 10:23 10:45
         
10:30 10:43 10:46 11:10
         
11:15 11:28 11:31 11:55
10:30 11:40 11:50 降く 11:53 12:15
         
นากาโนะออก ชินาโน่ โอมัตจิถึงออก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ ถึงออก ที่ราบสูงฮินะตะยามะถึงออก โองิซาวะถึง
         
12:20 12:33 12:36 13:00
13:20 13:33 13:36 14:00
         
12:30 13:40 13:50 降く 13:53 14:15
13:50 14:03 14:06 14:30
14:20 14:33 14:36 15:00
         
         
         
14:05 15:15 15:25 降く 15:28 15:50
15:15 15:28 15:31 15:55
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

โองิซาวะเขื่อนคุโรเบะ

รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น
โองิซาวะออก เขื่อนคุโรเบะถึง
   
   
   
   
   
   
6:30 6:46
   
   
7:00 7:16
7:30 7:46
   
8:00 8:16
8:30 8:46
   
   
9:00 9:16
9:30 9:46
   
10:00 10:16
10:30 10:46
   
   
11:00 11:16
11:30 11:46
   
   
12:30 12:46
13:00 13:16
โองิซาวะออก เขื่อนคุโรเบะถึง
   
13:30 13:46
14:00 14:16
   
   
14:30 14:46
15:00 15:16
   
   
   
   
15:30 15:46
16:00 16:16
   
16:30 16:46
17:00 17:16
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทะเลสาบคุโรเบะที่ราบคุโรเบะไดระ

เคเบิลคาร์คุโรเบะ
ทะเลสาบคุโรเบะออก ที่ราบคุโรเบะไดระถึง
   
   
   
   
   
   
7:10 7:15
   
7:30 7:35
7:50 7:55
8:10 8:15
8:30 8:35
8:50 8:55
9:10 9:15
   
9:30 9:35
9:50 9:55
10:10 10:15
10:30 10:35
10:50 10:55
11:10 11:15
   
11:30 11:35
12:00 12:05
12:20 12:25
12:40 12:45
13:00 13:05
13:20 13:25
13:40 13:45
ทะเลสาบคุโรเบะออก ที่ราบคุโรเบะไดระถึง
14:00 14:05
14:20 14:25
14:40 14:45
   
15:00 15:05
15:20 15:25
15:40 15:45
   
   
16:00 16:05
   
16:35 16:40
17:00 17:05
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ที่ราบคุโรเบะไดระไดกันโบ

กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ
ที่ราบคุโรเบะไดระออก ไดกันโบถึง
   
   
   
   
   
   
7:30 7:37
   
7:50 7:57
8:10 8:17
8:30 8:37
8:50 8:57
9:10 9:17
9:30 9:37
   
9:50 9:57
10:10 10:17
10:30 10:37
10:50 10:57
11:10 11:17
11:30 11:37
   
11:50 11:57
12:20 12:27
12:40 12:47
13:00 13:07
13:20 13:27
13:40 13:47
14:00 14:07
ที่ราบคุโรเบะไดระออก ไดกันโบถึง
14:20 14:27
14:40 14:47
15:00 15:07
   
   
15:30 15:37
15:50 15:57
   
   
16:15 16:22
   
16:45 16:52
17:10 17:17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ไดกันโบมูโรโด

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ
ไดกันโบออก มูโรโดถึง
   
   
   
   
   
   
7:45 7:55
   
8:15 8:25
   
8:45 8:55
9:15 9:25
   
9:45 9:55
   
10:15 10:25
   
10:45 10:55
11:15 11:25
   
11:45 11:55
   
12:15 12:25
   
13:00 13:10
13:15 13:25
13:45 13:55
   
14:15 14:25
ไดกันโบออก มูโรโดถึง
14:45 14:55
   
15:15 15:25
   
   
15:45 15:55
16:00 16:10
   
   
16:30 16:40
   
   
17:20 17:30
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

มูโรโดที่ราบบิโจไดระ

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ
มูโรโดออก ที่ราบเท็นงุไดระถึงออก ทุ่งมิดางะฮาระถึงออก ที่ราบบิโจไดระถึง
       
       
       
       
       
       
8:00 8:05 8:15 8:50
       
8:40 8:45 8:55 9:30
       
9:20 9:25 9:35 10:10
       
       
10:00 10:05 10:15 10:50
       
10:40 10:45 10:55 11:30
       
11:20 11:25 11:35 12:10
       
       
12:00 12:05 12:15 12:50
       
12:40 12:45 12:55 13:30
13:00 13:05 13:15 13:50
       
13:40 13:45 13:55 14:30
       
14:20 14:25 14:35 15:10
       
มูโรโดออก ที่ราบเท็นงุไดระถึงออก ทุ่งมิดางะฮาระถึงออก ที่ราบบิโจไดระถึง
15:00 15:05 15:15 15:50
       
15:40 15:45 15:55 16:30
       
       
       
16:20 16:25 16:35 17:10
       
       
17:05 17:10 17:20 17:55
       
       
17:40 17:45 17:55 18:30
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ที่ราบบิโจไดระสถานีทาเตยามะ

เคเบิลคาร์ทาเตยามะ
ที่ราบบิโจไดระออก สถานีทาเตยามะถึง
   
7:20 7:27
7:40 7:47
8:00 8:07
8:20 8:27
8:40 8:47
9:00 9:07
9:20 9:27
9:40 9:47
10:00 10:07
10:20 10:27
10:40 10:47
   
11:00 11:07
11:20 11:27
11:40 11:47
   
12:20 12:27
12:40 12:47
   
13:00 13:07
13:20 13:27
13:40 13:47
14:00 14:07
14:20 14:27
14:40 14:47
15:00 15:07
15:20 15:27
15:40 15:47
ที่ราบบิโจไดระออก สถานีทาเตยามะถึง
16:00 16:07
16:20 16:27
16:40 16:47
17:00 17:07
   
   
17:20 17:27
   
17:40 17:47
18:10 18:17
   
   
18:40 18:47
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทาเตยามะเด็นเทสึโทยาม่า

ทางรถไฟจิโฮโทยาม่า
สถานีทาเตยามะออก เทราดะถึง เด็นเทสึโทยาม่าถึง
     
     
     
     
7:45 8:36 8:56
8:15 8:59 9:21
8:21 9:09 9:31
8:51 9:39 9:57
9:23 10:07 10:26
9:50 10:41 11:01
9:51 10:35 10:56
10:45 11:29 11:48
10:46 11:30 11:52
11:14 12:00 12:20
11:31 12:17 12:38
12:05 12:49 13:11
12:30 13:14 13:34
12:45 13:29 13:50
13:33 14:20 14:38
13:39 14:24 14:48
14:07 14:51 15:15
     
(AP1)平 14:26 14:59
     
(AP1)休 14:38 15:12
     
(TY4)平 14:56 15:31 15:45
     
(TY2)休 15:05 15:40 15:54
สถานีทาเตยามะออก เทราดะถึง เด็นเทสึโทยาม่าถึง
15:17 16:09 16:27
15:27 16:12 16:29
     
(TY6)平 15:51 16:26 16:40
     
(TY4)休 15:56 16:31 16:45
16:17 17:07 17:27
16:23 17:07 17:25
     
(TY6)休 16:50 17:25 17:40
17:30 18:14 18:35
17:30 18:17 18:40
18:26 19:11 19:31
18:27 19:11 19:32
19:22 20:05 20:24
19:24 20:08 20:31
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ของ บริการเดินรถ… ทุกวัน
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์・วันหยุดชดเชย
ของ บริการเดินรถ… 4/20・21
4/27~29
5/3~6
7/27~8/25 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
8/13~15
9/14~10/14 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 4/20・27・28、5/2~5、8/10~14、9/14・21・22、10/5・12・13
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/4
ของ บริการเดินรถ… 7/27~8/25
ของ บริการเดินรถ… 4/15~8/25
ของ บริการเดินรถ… 4/15~10/20
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/6の毎日
6/9~7/1 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7/7~8/26の毎日
9/1~10/8 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 4/20・27・28、
5/2~5、
7/13・14・27~31、
8/1~14、
9/14・21・22、
10/5・12・13
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/31の毎日
7/13~8/31の毎日
9/1~11/4 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 11/5〜11/30
ของ บริการเดินรถ… 11/5~10
ของ บริการเดินรถ… ~11/10
以降は室堂~美女平直通運行。
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY1) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 1
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY1) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 1
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY2) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 2
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY2) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 2
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY3) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 3
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY3) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 3
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY4) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 4
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY4) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 4
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY5) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 5
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY5) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 5
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY6) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 6
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY6) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 6
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(AP1) アルペン1号
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP1) アルペン1号
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(AP2) アルペン2号
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP2) アルペン2号
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(AP4) アルペン4号
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP4) アルペン4号