ตารางเวลา (4/15〜11/4)

เด็นเทสึโทยาม่าทาเตยามะ

ทางรถไฟจิโฮโทยาม่า
เด็นเทสึโทยาม่าออก เทราดะออก สถานีทาเตยามะถึง
     
     
     
5:25 5:37 6:16
5:27 5:40 6:19
6:04 6:22 7:18
6:12 6:29 7:22
7:05 7:23 8:16
7:08 7:26 8:11
     
(TY1)休◆ 7:49 8:02 8:41
     
(TY1)平◆ 7:57 8:09 8:47
8:00 8:18 9:08
8:13 8:31 9:19
(AP2)休※ 8:47 9:22
(TY3)平※ 8:56 9:08 9:45
(TY3)休※ 8:59 9:12 9:50
9:14 9:32 10:19
(AP4)平※ 10:06 10:41
(AP4)休※ 10:07 10:46
10:03 10:23 11:10
(TY5)休※ 10:22 10:35 11:14
10:29 10:47 11:41
平◉ 10:56 11:14 11:59
11:21 11:39 12:25
休◉ 11:28 11:47 12:33
12:10 12:35 13:23
12:29 12:51 13:39
เด็นเทสึโทยาม่าออก เทราดะออก สถานีทาเตยามะถึง
休※ 12:57 13:15 14:06
13:04 13:22 14:07
     
13:32 13:50 14:35
平※ 13:37 13:55 14:34
休※ 13:52 14:14 15:04
14:36 14:54 15:55
14:43 15:01 15:47
休※ 15:10 15:29 16:22
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สถานีทาเตยามะที่ราบบิโจไดระ

เคเบิลคาร์ทาเตยามะ
สถานีทาเตยามะออก ที่ราบบิโจไดระถึง
   
   
   
6:00 6:07
6:20 6:27
6:40 6:47
7:00 7:07
7:20 7:27
7:40 7:47
8:00 8:07
8:20 8:27
8:40 8:47
9:00 9:07
9:20 9:27
9:40 9:47
10:00 10:07
10:20 10:27
10:40 10:47
11:00 11:07
11:20 11:27
11:40 11:47
12:20 12:27
12:40 12:47
13:00 13:07
13:20 13:27
13:40 13:47
14:00 14:07
   
14:20 14:27
สถานีทาเตยามะออก ที่ราบบิโจไดระถึง
14:40 14:47
15:00 15:07
   
15:20 15:27
15:40 15:47
16:00 16:07
   
16:20 16:27
16:40 16:47
   
17:00 17:07
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ที่ราบบิโจไดระมูโรโด

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ
ที่ราบบิโจไดระออก ทุ่งมิดางะฮาระถึงออก ที่ราบเท็นงุไดระถึงออก มูโรโดถึง
       
       
       
       
6:40 7:10 7:20 7:30
7:00 7:30 7:40 7:50
       
7:40 8:10 8:20 8:30
       
8:20 8:50 9:00 9:10
       
9:00 9:30 9:40 9:50
       
9:40 10:10 10:20 10:30
       
10:20 10:50 11:00 11:10
       
11:00 11:30 11:40 11:50
       
11:40 12:10 12:20 12:30
12:00 12:30 12:40 12:50
12:40 13:10 13:20 13:30
       
13:20 13:50 14:00 14:10
       
14:00 14:30 14:40 14:50
       
       
14:40 15:10 15:20 15:30
ที่ราบบิโจไดระออก ทุ่งมิดางะฮาระถึงออก ที่ราบเท็นงุไดระถึงออก มูโรโดถึง
       
15:20 15:50 16:00 16:10
       
       
       
16:10 16:40 16:50 17:00
       
       
17:00 17:30 17:40 17:50
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

มูโรโดไดกันโบ

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ
มูโรโดออก ไดกันโบถึง
   
   
   
   
7:45 7:55
   
8:15 8:25
8:45 8:55
   
9:15 9:25
9:45 9:55
   
10:15 10:25
10:45 10:55
   
11:15 11:25
11:45 11:55
12:15 12:25
   
13:00 13:10
13:15 13:25
13:45 13:55
   
14:15 14:25
14:45 14:55
15:15 15:25
   
   
15:45 15:55
มูโรโดออก ไดกันโบถึง
16:00 16:10
16:30 16:40
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ไดกันโบที่ราบคุโรเบะไดระ

กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ
ไดกันโบออก ที่ราบคุโรเบะไดระถึง
   
   
   
   
8:10 8:17
8:30 8:37
8:50 8:57
9:10 9:17
9:30 9:37
9:50 9:57
10:10 10:17
10:30 10:37
10:50 10:57
11:10 11:17
11:30 11:37
11:50 11:57
12:20 12:27
12:40 12:47
13:00 13:07
13:20 13:27
13:40 13:47
14:00 14:07
14:20 14:27
14:40 14:47
15:00 15:07
15:30 15:37
15:50 15:57
   
   
ไดกันโบออก ที่ราบคุโรเบะไดระถึง
16:15 16:22
16:45 16:52
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ที่ราบคุโรเบะไดระทะเลสาบคุโรเบะ

เคเบิลคาร์คุโรเบะ
ที่ราบคุโรเบะไดระออก ทะเลสาบคุโรเบะถึง
   
   
   
   
8:30 8:35
8:50 8:55
9:10 9:15
9:30 9:35
9:50 9:55
10:10 10:15
10:30 10:35
10:50 10:55
11:10 11:15
11:30 11:35
12:00 12:05
12:20 12:25
12:40 12:45
13:00 13:05
13:20 13:25
13:40 13:45
14:00 14:05
14:20 14:25
14:40 14:45
15:00 15:05
15:20 15:25
15:40 15:45
16:00 16:05
   
   
ที่ราบคุโรเบะไดระออก ทะเลสาบคุโรเบะถึง
16:35 16:40
17:00 17:05
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

เขื่อนคุโรเบะโองิซาวะ

รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น
เขื่อนคุโรเบะออก โองิซาวะถึง
7:05 7:21
7:35 7:51
8:05 8:21
8:35 8:51
9:05 9:21
9:35 9:51
   
10:05 10:21
10:35 10:51
   
11:05 11:21
11:35 11:51
   
12:05 12:21
   
   
13:05 13:21
13:35 13:51
14:05 14:21
   
14:35 14:51
15:05 15:21
   
15:35 15:51
16:05 16:21
   
16:35 16:51
   
   
เขื่อนคุโรเบะออก โองิซาวะถึง
17:05 17:21
17:35 17:51
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โองิซาวะชินาโน่ โอมัตจิ

รถบัสโดยสารประจำทาง
โองิซาวะออก ที่ราบสูงฮินะตะยามะถึงออก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ ถึงออก ชินาโน่ โอมัตจิถึงออก นากาโนะถึง
         
7:55 8:07 8:10 8:30  
         
8:55 9:07 9:10 9:30  
9:30 9:42 9:45 10:05
9:55 10:07 10:10 10:30
         
特* 11:00 乗く* 11:12 乗* 11:15 乗* 11:30 12:45
         
         
11:30 11:42 11:45 12:05
         
12:00 乗く 12:12 12:15 12:30 13:45
12:30 12:42 12:45 13:05
         
13:30 13:42 13:45 14:05
13:40 乗く 13:52 13:55 14:10 15:25
14:00 14:12 14:15 14:35
14:30 14:42 14:45 15:05
14:40 乗く 14:52 14:55 15:10 16:25
15:00 15:12 15:15 15:35
15:30 15:42 15:45 16:05
15:40 乗く 15:52 15:55 16:10 17:25
16:00 16:12 16:15 16:35
16:30 16:42 16:45 17:05
16:40 乗く 16:52 16:55 17:10 18:25
17:00 17:12 17:15 17:35
         
         
โองิซาวะออก ที่ราบสูงฮินะตะยามะถึงออก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ ถึงออก ชินาโน่ โอมัตจิถึงออก นากาโนะถึง
         
17:55 18:07 18:10 18:30
特□ 18:05 乗く□ 18:17 乗□ 18:20 乗□ 18:35 19:50
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ของ บริการเดินรถ… ทุกวัน
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์・วันหยุดชดเชย
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/31
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/31ของวันธรรมดา
休◆ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/31 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 4/21~5/6 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7/21~8/26 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
8/13~15
9/15~10/14 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 4/28、5/3~5、8/11~14、9/22、10/6,7
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/4
ของ บริการเดินรถ… 7/21~8/26
ของ บริการเดินรถ… 4/15~8/26
ของ บริการเดินรถ… 4/15~10/21
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30(ระหว่าง อิวาคุราจิ - ทาเตยามะ)
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30ของวันธรรมดา(ระหว่าง อิวาคุราจิ - ทาเตยามะ)
休◉ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ระหว่าง อิวาคุราจิ - ทาเตยามะ)
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/6の毎日
6/9~7/1 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7/7~8/26の毎日
9/1~10/8 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
// -->
ของ บริการเดินรถ… 4/28、5/3~5、
7/14・15・21・28~31、
8/1~8/15、9/15・22・23、
10/6・7
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/31の毎日
7/14~8/31の毎日
9/1~11/4 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 4/15〜11/30
ของ บริการเดินรถ… 4/15〜11/30ของวันธรรมดา
休※ของ บริการเดินรถ… 4/15〜11/30 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 11/5~10
ของ บริการเดินรถ… 11/5~10
以降は美女平~室堂直通運行。
休◆ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/31 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY1) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 1
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/31ของวันธรรมดา
(TY1) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 1
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30ของวันธรรมดา
(TY2) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 2
休※ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY2) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 2
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30ของวันธรรมดา
(TY3) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 3
休※ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY3) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 3
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30ของวันธรรมดา
(TY4) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 4
休※ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY4) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 4
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30ของวันธรรมดา
(TY5) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 5
休※ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY5) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 5
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30ของวันธรรมดา
(TY6) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 6
休※ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY6) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 6
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30ของวันธรรมดา
(AP1) アルペン1号宇奈月温泉着
休※ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP1) アルペン1号宇奈月温泉着
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30ของวันธรรมดา
(AP2) アルペン2号宇奈月温泉発
休※ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP2) アルペン2号宇奈月温泉発
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30ของวันธรรมดา
(AP4) アルペン4号宇奈月温泉発
休※ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/30 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP4) アルペン4号宇奈月温泉発